درباره شرکت

شرکت پردیس فناوری آراک فرآیند به شماره شناسه ملی 14009047366 با بهره گیری از پرسنل فنی و متخصص با هدف تولید نرم افزار تخصصی، ایجاد دانش فنی فرآیندهای مورد نیاز، انجام خدمات مهندسی و طراحی فرآیندهای مرتبط با زمینه تخصصی فعالیت خود را آغاز نموده است. هسته اصلی تیم تشکیل دهنده شرکت هر کدام در صنایع و دانشگاه دارای سوابق اجرایی و علمی بوده و با تشخیص موارد مورد نیاز صنایع اقدام به همکاری نموده اند